Strona główna / Wydarzenia » Ogłoszenie
Wydarzenia
2011-09-30 / Ogłoszenie
Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony z dniem 31 grudnia 2011 roku.
Oferta powinna zawierać:
  • cenę netto w złotych za przeprowadzenie badania, uwzględniającą wszystkie koszty,
  • informację o firmie, jej statucie, kierownictwie,
  • potwierdzenie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości,
  • informację o doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta,
  • listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych, w ciągu ostatnich trzech lat,
  • harmonogram, obejmujący sposób i terminy prac związanych z badaniem sprawozdania (termin przeprowadzenia badania wstępnego).

Oferty należy składać w formie pisemnej w terminie do 13 października 2011 roku, godz. 10.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania za 2011 r." do sekretariatu Spółki, ul. Majkowska 26, 62-800 Kalisz.
Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru ofert.