Strona główna / Przepisy KLA
Przepisy Kaliskich Linii Autobusowych

REGULAMIN
PRZEWOZU ŚRODKAMI TRANSPORTU
 Kaliskich  Linii  Autobusowych   Sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Wrocławska 30-38,
obowiązuje od dnia 25.04.2018 r.

 

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin przewozu osób i bagażu zwany dalej „Regulaminem" stosuje się w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na obszarze Miasta Kalisza i liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Kalisz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2.    Regulamin określa warunki obsługi podróżnych, warunki odprawy oraz przewozu osób i bagażu.
3.    Użyte w treści Regulaminu określenia: KLA, przewoźnik - oznaczają Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

II.    ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEWOZOWYCH

1.     Umowa przewozu nawiązuje się przez: zarejestrowanie w kasowniku Karty Elektronicznej KLA (zwanej dalej KE), skasowanie biletu o właściwym nominale, zakup biletu u kierowcy, skasowanie biletu z wykorzystaniem systemu „moBilet” lub biletomacie. Umowa przewozu z pasażerami posiadającymi bilet okresowy zakupiony w systemie „zbiletem” lub biletomacie, ważny bilet jednodniowy lub uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych nawiązuje się przez zajęcie miejsca w autobusie.
2.     Przed wejściem do autobusu pasażer powinien zaopatrzyć się w kartę elektroniczną imienną lub na okaziciela bądź w bilet: jednorazowy, okresowy. Bilety jednorazowe są biletami w formie papierowej lub zapisu elektronicznego (z wykorzystaniem karty elektronicznej lub telefonu komórkowego). W autobusach KLA ważne są wyłącznie bilety KLA. Bilety jednorazowe papierowe normalne i ulgowe zakupione w punktach sprzedaży zachowują swoją ważność wyłącznie w granicach miasta Kalisza. Poza granicami miasta Kalisza ważne są wyłącznie bilety zakupione u kierowcy autobusu, opłacone przy użyciu karty elektroniczne, systemu „moBilet” lub systemu „zbiletem”.
3.     Pasażer zobowiązany jest posiadać odpowiedni bilet lub KE zgodne z jego uprawnieniami przez cały czas jazdy i okazywać je na żądanie osób uprawnionych do kontroli.
4.     Bilety papierowe i KE można nabyć w oznaczonych punktach sprzedaży na terenie miasta Kalisza. W biletomatach można nabyć bilety w formie papierowej. Bilety okresowe zakupione w biletomacie ważne są tylko z KE imienną, której numer znajduje się na bilecie.
5.     KE imienna może być używana wyłącznie przez osobę, dla której została wydana, nie można jej udostępniać osobom trzecim. KE na okaziciela może opłacić przejazd każdy z jej użytkowników. Bilet okresowy zakupiony w systemie „zbiletem” uprawnia do przejazdów wyłącznie osobę, na którą został zakupiony.
6.     Dwa bilety ulgowe nie zastępują biletu normalnego. Bilet normalny nie zastępuje biletu ulgowego, nie uprawnia do przejazdu dwóch osób wg taryfy ulgowej.
7.     Skasowanie biletu jednorazowego o nominale niższym niż wynika to z obowiązującego cennika jest traktowane jako jazda bez biletu.
8.    Bilet jednorazowy rodzinny - uprawnia do jednorazowego przejazdu w granicach miasta dwie osoby dorosłe z maksymalnie trojgiem dzieci w wieku do 16 lat lub jedną osobę dorosłą z maksymalnie pięciorgiem dzieci w wieku do 16 lat.
9.     Bilet jednorazowy może być użyty tylko na jeden przejazd i jest ważny tylko w autobusie, w którym został skasowany. Biletu skasowanego nie wolno odstępować.
10.     W przypadku wadliwego działania KE z powodu uszkodzeń mechanicznych, cieplnych bądź innych czynników zewnętrznych koszt wymiany KE obciąża pasażera.

III.    OPŁATY ZA PRZEJAZD

1.    Wysokość opłaty za przejazd podana jest do publicznej wiadomości w Cenniku Biletów KLA.
2.    Za przewóz bagażu ręcznego i wózków dziecięcych nie pobiera się opłat.
3.    Za przewóz zwierząt domowych np. psa pobiera się opłatę w wysokości 50% ceny biletu normalnego, jednorazowego.

IV.    ZASADY UISZCZANIA OPŁATY ZA PRZEJAZD

1.    Po wejściu do autobusu (przed zajęciem miejsca siedzącego lub stojącego) należy niezwłocznie skasować bilet i sprawdzić czy znak kasujący na bilecie papierowym jest czytelny, zarejestrować KE w jednym z kasowników umieszczonych w autobusie, nabyć bilet u kierowcy lub skasować bilet z wykorzystaniem systemu „moBilet”. W razie braku kodu kasującego na bilecie papierowym należy skasować bilet w innym kasowniku. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego skasowania biletu papierowego należy bezwzględnie zgłosić u kierowcy autobusu. Obowiązkowi zarejestrowania podlega również KE z wykupionym biletem okresowym.
2.    Zarejestrowanie KE odbywa się poprzez przyłożenie karty do kasownika elektronicznego i jest potwierdzane komunikatem na wyświetlaczu kasownika oraz sygnałem świetlno dźwiękowym.
3.    Wysiadając z autobusu, KE należy ponownie zbliżyć do kasownika w celu redukcji zaliczkowo pobranej gotówki do właściwej wysokości opłaty za dokonany przejazd. Nie skasowanie KE przy wysiadaniu spowoduje pobranie za przejazd opłaty w najwyższej wysokości na danej linii.
4.    Pasażer korzystający z systemu „moBilet” ma obowiązek zakończyć proces kasowania biletu elektronicznego niezwłocznie po wejściu do autobusu. Momentem skasowania biletu jednorazowego zakupionego za pomocą telefonu komórkowego jest moment potwierdzenia zakupu biletu przez system. Bilet elektroniczny skasowany z wykorzystaniem „moBilet”, ważny jest na kursie, na którym został wykupiony, w zakresie zgodnym z opłaconą taryfą. W przypadku niemożności skorzystania z systemu pasażer zobowiązany jest do dokonania opłaty za przejazd w innej formie.
5.    Posiadanie biletu elektronicznego okresowego zakupionego w systemie „zbiletem” upoważnia do dowolnej liczby przejazdów w zakresie zgodnym z opłaconą taryfą.
6.     Pasażer ma możliwość zakupu biletu u kierowcy autobusu. Bilet z drukarki komputera pokładowego nie podlega kasowaniu i jest ważny tylko na kurs, na którym został wykupiony, z wyjątkiem biletu jednodniowego ważnego do końca dnia. Kierowca może sprzedawać lub wydawać bilety wyłącznie w czasie postoju autobusu.
7.    W sytuacji kiedy autobus znajduje się w ruchu, pasażer chcący nabyć bilet ma obowiązek złożyć dyspozycję kupna biletu u kierowcy. Bilet zostanie sprzedany podczas postoju na najbliższym przystanku. W przypadku braku złożenia dyspozycji kupna, przejazd traktowany jest jak jazda bez biletu.
8.    Skasowanego biletu jednorazowego nie wolno odstępować innej osobie.

V.    ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW OKRESOWYCH I SPECJALNYCH

1.    Bilet okresowy może zostać wykupiony na KE, wyłącznie imienną w formie elektronicznej lub papierowej, albo w systemie „zbiletem”.
2.    Bilet okresowy upoważnia do dowolnej ilości przejazdów, zgodnie z rodzajem biletu, w okresie i na trasie linii autobusu, na które został zakupiony, każdym autobusem KLA poruszającym się po tej trasie. Bilet wykupiony na linię 19E upoważnia do przejazdów autobusami linii 15 oraz autobusami MZK Ostrów Wlkp. linii M kursującymi na tej trasie.
3.    Bilety okresowe na linię M wykupione w MZK Ostrów Wlkp. upoważniają do przejazdów autobusami linii 19E.
4.     Umowa przewozu z pasażerami korzystającymi z biletów na linii M nawiązuje się przez nabycie biletu i zajęcie miejsca w autobusie.

VI.    RODZAJE BILETÓW OKRESOWYCH

KLA oferuje  bilety  okresowe: jednodniowy, weekendowy, tygodniowy, miesięczny, kwartalny w wariantach:
1)    jednodniowy - ważny jeden dzień, uprawnia okaziciela do nielimitowanej ilości przejazdów w dniu skasowania na terenie miasta Kalisza,
2)    weekendowy  (sobota + niedziela) uprawnia do przejazdów okaziciela wraz z osobą towarzyszącą na terenie miasta Kalisza,
3)    imienny lub na okaziciela,
4)    od poniedziałku do piątku - uprawnia do przejazdów od poniedziałku do piątku,
5)    od poniedziałku do niedzieli - uprawnia do przejazdów we wszystkie dni tygodnia,
6)    na wszystkie linie w granicach miasta - uprawnia do nielimitowanej ilości przejazdów na trasach wszystkich linii w granicach miasta Kalisza, w tym również na linię „M”,
7)    na jedną linię - uprawnia do nielimitowanej ilości przejazdów  na oznaczonym odcinku trasy danej linii,
8)    na wszystkie linie w granicach miasta + linia podmiejska - uprawnia do nielimitowanej ilości przejazdów na wykupionym odcinku linii podmiejskiej oraz na wszystkich liniach w granicach miasta Kalisza.

VII.    OBSŁUGA INFORMACYJNA PASAŻERÓW

Pasażerowie mogą uzyskać informacje dotyczące korzystania z usług komunikacji miejskiej w następujący sposób:
-    na przystankach dla wsiadających - w zakresie dotyczącym rozkładów jazdy,
-    w Punkcie Obsługi KLA - w zakresie dotyczącym stosowanego cennika opłat, obowiązujących uprawnień do ulg w opłatach, wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, postępowania reklamacyjnego, stosowania przepisów porządkowych i regulaminu przewozu osób i bagażu,
-    na stronie internetowej KLA - w pełnym zakresie obejmującym funkcjonowanie komunikacji miejskiej, w tym dotyczącym rozkładów jazdy, schematów sieci komunikacyjnej, cennika opłat, uprawnień do ulg w opłatach, wysokości opłat dodatkowych pobieranych za brak ważnego dokumentu przewozu, postępowania reklamacyjnego, stosowania przepisów porządkowych, regulaminu przewozu osób i bagażu, zasad kontroli biletów, sieci sprzedaży biletów, informacji o adresach i czasie pracy własnych punktów sprzedaży biletów oraz informacji o wszystkich zmianach w funkcjonowaniu linii komunikacyjnych,
-    w autobusach komunikacji miejskiej - w zakresie dotyczącym stosowanego cennika opłat oraz wybranych przepisów związanych z przewozem osób i bagażu
-    bezpośrednio od obsługi autobusu - informacje dotyczące trasy i kierunku jazdy, czasu odjazdu z przystanku początkowego, zmiany przebiegu linii w sytuacjach awaryjnych itp.

VIII.    UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach autobusowych KLA uprawnieni są:
1)    osoby, które ukończyły 70 rok życia,
2)      dzieci do ukończenia 4 roku życia,
3)    dzieci niepełnosprawne do rozpoczęcia nauki w szkole,
4)    dzieci i młodzież niepełnosprawna ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, oddziałach integracyjnych, szkołach i oddziałach specjalnych,
5)    osoby niepełnosprawne uczęszczające do środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej,
6)    osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
7)    osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność spowodowana jest chorobami wzroku,
8)    opiekun lub osoba towarzysząca w podróży osobie wymienionej w pkt 3, 4, 5 i 6, przy czym opiekunem lub osobą towarzyszącą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia,
9)    opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół i ośrodków opiekuńczych w dniach nauki (droga powrotna),
10)    krwiodawcy, posiadający odznakę bądź posiadający uprawnienia do nadania odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia
11)    dzieci i młodzież, którym przyznano Kartę "Kalisz Rodzina 3+";
12)    osoby przeprowadzające kontrolę jakości usług świadczonych przez operatora komunikacji miejskiej,
13)    osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r.,
14)    osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych,
15)    Posłowie i Senatorowie RP ,
16)    Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidzkiej.

IX.    UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH

Do korzystania z przejazdów ulgowych w wysokości 50% na wszystkich liniach autobusowych KLA uprawnieni są:
1)    dzieci od ukończenia 4 roku do rozpoczęcia nauki w szkole,
2)    dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia,
3)    emeryci i renciści,
4)    studenci szkół wyższych,
5)    uczniowie i studenci będący obywatelami RP, uczący się w zagranicznych szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i wyższych do ukończenia 26 roku życia,
6)    rodzice lub opiekunowie prawni dzieci, którym przyznano Kartę "Kalisz Rodzina 3+,
7)    kombatanci.

X.    DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIE DO ULGI

1.    Pasażerowie uprawnieni do przejazdów bezpłatnych i ulgowych winni posiadać okazywać w czasie kontroli dokument potwierdzający przynależność do danej grupy uprawnionych oraz dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby uprawnionej. Dla dzieci do ukończenia 4 roku życia - dokument potwierdzający wiek dziecka.
2.    Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdów bezpłatnych jest również ważna karta elektroniczna wydana na podstawie wymaganych dokumentów.
Nieważny jest dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego odczytanie.

XI.    ZASADY ZWROTU BILETÓW OKRESOWYCH

Na wniosek pasażera zakodowany elektroniczny bilet okresowy imienny może zostać anulowany tylko przed rozpoczęciem okresu jego ważności, pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość biletu.

XII.    KONTROLA BILETÓW

1.    Do kontroli biletów w autobusach KLA upoważnieni są:
-    kontrolerzy legitymujący się ważnym identyfikatorem, wystawionym przez KLA lub MZDiK w Kaliszu
-    kierowcy autobusów KLA.
2.    Kontrolujący jest uprawniony do wystawienia wezwania do zapłaty zawierający opłatę za przewóz i opłatę dodatkową.
3.    W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontrolujący wystawia wezwanie do zapłaty.
4.    Kontrolujący ma prawo:
-    w razie braku dokumentu przewozu - żądać okazania dokumentów pozwalających na zidentyfikowanie pasażera i wystawić wezwanie do zapłaty,
-    w razie nieokazania dokumentu - ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go ręce Policji lub Straży Miejskiej. Pasażer ma obowiązek pozostać w miejscu kontroli lub wskazanym przez kontrolującego do czasu przybycia Policji lub Straży Miejskiej,
-    w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji z powiadomieniem wystawcy.
-    pobrać opłatę za przewóz i opłatę dodatkową wystawiając pisemne potwierdzenie.
5.    Wezwanie do zapłaty stanowi dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu  i uprawnia pasażera do kontynuowania jazdy tym samym pojazdem, w którym zostało wystawione wezwanie do zapłaty.

XIII.    OPŁATY DODATKOWE, KARY

Za jazdę bez odpowiedniego biletu pobiera się od pasażera opłatę w wysokości określonej poniżej:
1.    Za jazdę bez odpowiedniego biletu - 50 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza.
2.    Za jazdę bez dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych (z wyłączeniem uczniów szkół podstawowych) lub za brak dokumentu uprawniającego do przejazdów bezpłatnych - 40 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza. W przypadku okazania dokumentu uprawniającego do ulgi w terminie 7 dni od dnia przewozu oraz po uiszczeniu w tym terminie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% opłaty dodatkowej - opłata dodatkowa podlega umorzeniu.
3.    Za przewóz zwierząt domowych bez odpowiedniego biletu – 20 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza.
4.    Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny –  150 krotność ceny biletu jednorazowego, normalnego na terenie miasta Kalisza.
5.    Za nie przestrzeganie obowiązku zarejestrowania przejazdu z wykupionym na KE biletem okresowym - 5 krotność ceny biletu jednorazowego na terenie miasta Kalisza.
6.    Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu w sytuacji udokumentowania przez podróżnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
7.    Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu mimo braku dokumentu przewozu odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej – podlega karze grzywny.

XIV.    POSTĘPOWANIE W SPRAWACH REKLAMACJI ORAZ SKARG I WNIOSKÓW

1.    Pasażer może złożyć reklamację:
-    z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
-    gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny bilet na przejazd lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
2.    Pasażer może złożyć skargę lub wniosek związany z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej.
3.    Reklamacje oraz skargi i wnioski można złożyć osobiście, wysłać pocztą na adres siedziby KLA lub pocztą elektroniczną.
4.    Reklamacje oraz odwołania od wystawionych przez kontrolerów wezwań do zapłaty rozpatruje Zarząd KLA lub osoba upoważniona.

XV.    ISTOTNE PRZEPISY PORZĄDKOWE

1.    Pasażerowie korzystający z usług przewozowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu, norm zachowania w miejscach publicznych, a także zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
2.    Wsiadanie i wysiadanie z autobusu dozwolone jest wyłącznie na przystankach po zatrzymaniu się autobusu.
3.    Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
4.    Dziecko przewożone w wózku, nie zabezpieczone specjalnymi szelkami, musi być z niego wyjęte.
5.    Zabronione jest:
-    wsiadanie i wysiadanie podczas jazdy autobusu,
-    zajmowanie miejsc z prawej strony kierowcy,
-    jazda na stopniach i innych częściach zewnętrznych autobusu,
-    otwieranie drzwi podczas jazdy,
-    nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania autobusu,
-    opieranie się o drzwi,
-    umieszczanie bagażu i przewożonych zwierząt domowych np. psów, na miejscach przeznaczonych do siedzenia,
-    przewożenie zwierząt domowych bez właściwego zabezpieczenia np. psów bez kagańców i nie trzymanych na smyczy,
-    wyrzucanie z autobusu jakichkolwiek przedmiotów,
-    narażanie współpasażerów na szkody i obrażenia, w tym również spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub autobus,
-    palenie tytoniu, używanie e-papierosów, granie na instrumentach muzycznych, używanie odbiorników radiowych, itp.
-    zaśmiecanie i niszczenie autobusu,
-    wsiadanie do autobusu osobom na wrotkach lub łyżworolkach,
-    żebranie i prowadzenie handlu,
-    kwestowanie, nalepianie plakatów i ogłoszeń, rozrzucanie i rozdawanie ulotek oraz materiałów reklamowych bez zgody KLA,
-    wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
6.    W autobusach nie wolno przewozić:
-    nabitej broni palnej i gazowej,
-    przedmiotów cuchnących, łatwo zapalnych , wybuchowych, żrących, trujących, radioaktywnych itp.
-    przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę współpasażerom lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, otwartych naczyń z farbami itp.).
7.    Pasażer odpowiada wobec KLA i innych pasażerów za szkody powstałe z jego winy.
8.    Obsługa autobusu może odmówić przewozu:
-    osób nietrzeźwych,
-    osób zachowujących się nieodpowiednio, wzbudzających odrazę brudem i niechlujstwem,
-    w razie braku miejsca - roweru lub wózka.
9.    KLA są zwolnione od obowiązku przewozu jeżeli:
-    zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których nie mogły uniknąć, ani zapobiec ich skutkom,
-    podróżny nie zastosował się do Regulaminu Przewozu,
-    ze względu na przedmiot przewozu nie miały możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
-    wykonanie usługi zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzkiemu, mieniu, bezpieczeństwu lub porządkowi na drogach publicznych oraz zachowaniu porządku publicznego.
10.     W przypadku awaryjnego przerwania biegu autobusu, bilet jednorazowy stanowi podstawę do kontynuowania dalszej jazdy innym autobusem.

XVI.    POSTĘPOWANIE Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI

1.    Pasażer, który znalazł w pojeździe rzecz zgubioną lub porzuconą powinien przekazać tę rzecz obsłudze autobusu.
2.    Znalazcy przysługuje prawo sprawdzenia, czy wydana przez niego rzecz zastała przez obsługę autobusu przekazana do miejsca przechowywania rzeczy znalezionych w siedzibie KLA.

XVII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity z dnia 10 czerwca 2015 r.; Dz.U. z 2015 r. poz. 915)
Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XXIV/153/2015 z dnia 17 września 2015 roku z póź. zm.,
Uchwała Rady Miejskiej Kalisza Nr XVIII/216/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Zarządzenie Nr 724/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2017 r.

 
Zarząd Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o.
powrót do góry