Strona główna / Wydarzenia » Zaproszenie do złożenia oferty
Wydarzenia
2015-12-29 / Zaproszenie do złożenia oferty
">Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zakup środków trwałych.
Ofertę należy złożyć do dnia 15.01.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie KLA ul. Wrocławska 30-38 62-800 Kalisz.

Nr środka
trwałego
Wyszczególnienie szt. Zdjęcia
1. Urządzenie - myjnia samochodowa Symbol 659

Wartość księgowa wynosi 37 897,71 zł
1 Zdj.1, Zdj.2,
Zdj.3, Zdj.4,
Zdj.5

 1. Cena oferowana jest ceną netto.
 2. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 29 stycznia 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie KLA Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38. Osobistego złożenia oferty można dokonać wyłącznie w sekretariacie KLA w Kaliszu Sp. z o.o. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 30 - 38 (pokój nr 101). Za datę wpływu przyjmuje się datę zarejestrowania oferty w sekretariacie Spółki.
 3. Otwarcie ofert nastąpi 29.01.2016 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej w siedzibie spółki KLA.
 4. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały, opatrzoną podpisem oferenta lub osób go reprezentujących. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem oferenta lub osób go reprezentujących.
 5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 6. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tą samą cenę.
 7. Do zaoferowanej ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT  w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
 8. Wybrana zostanie oferta uczestnika, który zaproponuje najwyższą cenę na dany środek trwały.
 9. KLA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytych urządzeń i maszyn.
 10. Wymienione środki trwałe można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00 od dnia ogłoszenia do dnia 28.01.2016r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z:
  Panem Sławomirem Kmiecikiem  nr kont. 605 610 910
 11. W terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty i po uregulowaniu należności, osoba której ofertę wybrano zobowiązana jest dokonać odbioru maszyn i urządzeń, w ustalonym terminie i na własny koszt zapewniając w szczególności środek transportu i załadunek.
 12. KLA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia odsprzedaży w całości lub części bez podania przyczyn.
 
Kontakt:
Sławomir Kmiecik
tel. 605 610 910