Strona główna / Wydarzenia » Zbieranie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w KLA
Wydarzenia
2014-10-07 / Zbieranie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 w KLA


Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony z dniem 31 grudnia 2014 roku.

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu

zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na:

 

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Kaliskie Linie Autobusowe spółka z o.o.

ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz

NIP 6180033902; REGON: 250442603

za rok obrotowy 2014 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
 2. Oferta biegłego rewidenta, dotycząca badania sprawozdania finansowego powinna zawierać w szczególności:
  • Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  • Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
  • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  • Cenę netto w złotych uwzględniającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
  • Harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego.
  • Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.
  • Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem).
 3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. wraz z przekazaniem opinii i raportu
  z badania - w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2015 roku.
 4. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2014r. do godziny 14:00 do siedziby Spółki: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).
 5. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego KLA Sp. z o.o. w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie,z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki KLA Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014” należy przesłać na ww. adres lub złożyć w sekretariacie Spółki. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki.
 6. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

Kontakt:

Główny Księgowy - Elżbieta Kałuża 62 768 00 21