Strona główna / Wydarzenia » Zbieranie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w KLA
Wydarzenia
2013-10-14 / Zbieranie ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 w KLA
Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zapraszają uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony z dniem 31 grudnia 2013 roku.

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z kontrolą zobowiązań podatkowych oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
 2. Oferta biegłego rewidenta, dotycząca badania sprawozdania finansowego powinna zawierać w szczególności:
  • Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, oraz informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  • Udokumentowanie statusu prawnego oferenta – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
  • Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
  • Cenę netto w złotych uwzględniającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym Spółki wraz z raportem z badania tego sprawozdania.
  • Harmonogram prac obejmujący metody i terminy badania sprawozdania finansowego.
 3. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. - w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014 roku wraz z przekazaniem opinii i raportu z badania.
 4. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.
 5. Opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których przeprowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie (doświadczenie w branży, w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem), aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP.
 6. Oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2013r. do godziny 14:00 do siedziby Spółki: Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. ul. Wrocławska 30 - 38, 62 - 800 Kalisz (pokój nr 101 - sekretariat).
 7. Ofertę na badanie sprawozdania finansowego Spółki w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie,z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki KLA Sp. z o.o.za rok obrotowy 2013” należy przesłać na ww. adres lub złożyć w sekretariacie Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o. Decydujedata wpływu oferty do siedziby Spółki.
 8. Zastrzega się prawo do swobodnego wyboru oferty.

 

Kontakt:

Główny Księgowy - Elżbieta Kałuża 62 768 00 21