Strona główna / Wydarzenia » Nabór na stanowisko Kierownika Działu Kontroli Przewozów
Wydarzenia
2010-12-09 / Nabór na stanowisko Kierownika Działu Kontroli Przewozów
Zarząd Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Kontroli Przewozów w Kaliskich Liniach Autobusowych Sp. z o.o. ul. Majkowska 26, 62-800 Kalisz
 1. Wymagania związane ze stanowiskiem:
  Niezbędne:
  • Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub prawnicze.
  • Znajomość podstaw prawa i umiejętność interpretacji aktów prawnych.
  • Minimum trzy lata stażu pracy.
  • Oświadczenie o niekaralności.
  • Umiejętność prowadzenie dokumentacji.
  • Umiejętność redagowania tekstów, w tym pism oficjalnych.
  • Doświadczenie w zakresie kierowania zespołem.
  • Umiejętność obsługi komputera.
  Dodatkowe wymagania:
  • Studia podyplomowe w zakresie kontroli lub audytu.
  • Praca w kontroli.
  • Kreatywność.
  Predyspozycje osobowościowe:
  • Umiejętności analitycznego myślenia.
  • Umiejętność zrozumiałego przedstawiania danych finansowych, jasnego formułowania wniosków.
  • Odpowiedzialność, skrupulatność, rzeczowość i uczciwość.
  • Dobry poziom komunikacji interpersonalnej.
  • Odporność na stres.
  • Wysoka kultura osobista.
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Nadzór nad skutecznością i jakością realizacji zadań Działu.
  • Nadzór i organizacja pracy kontrolerów przewozów.
  • Analiza ruchu pasażerskiego oraz składanie stosownych spostrzeżeń i uwag mogących mieć wpływ na sprawną i bezpieczną obsługę pasażerów.
  • Przyjmowanie raportów z przeprowadzonej kontroli przez podległych pracowników i ich analiza.
  • Rozpatrywanie reklamacji mandatów karnych za jazdę z zaniżoną opłatą lub bez biletu w I instancji.
  • Nadzór nad prowadzeniem windykacji.
 3. Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV).
  • List motywacyjny.
  • Dokument potwierdzający wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia).
  • Dokument potwierdzający wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia).
  • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oryginał).
  • Oświadczenie o niekaralności.
 4. Termin składania ofert: do dnia 22.12.2010r.

  Aplikacje, które wpłyną do KLA Kalisz po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
 5. Miejsce składania ofert: Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu, ul. Majkowska 26 Sekretariat, pok. 212.

UWAGA: Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Kontroli Przewozów”


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458)”